Der Unterschied zwischen Mutter- und Vatertag / D’r Ongerscheäd tösche Modder- än Vadderdag

Ein Gedicht über die kleinen und manchmal weniger feinen Unterschiede zwischen Mutter- und Vatertag. Geschrieben von Sibille Thomas-Schiffers.
Vorgetragen im Stauferkeller am 05.05.2014.

D’r Dag vör Modderdag
Terekt noh d’r Morjenskaffie — öm houver ach — fängt de Modder at aan ze övverlege: “wat sou ich för morje backe?”.
Ene Koch van et Bleäch met Rhabarber? Neä — dem hat d’r Jupp net jeär!
En Sahnetuuet wür ouch net schleäht, evver — dova esst et Jretche nüüß — Van weäge et Jestell!! Ich jlöiv ich back ene Rodong, dem kenne seij van Kenk aan. Än de Enkel hant jet för ze jrömmele.

Modderdag
De Modder freut sich!
Hüj komme se all — de Kenk än de Enkelcher.
Oes — nun maß ich mich zaue.
De Renkfleäschjzupp än d’r Koch sönd at feädig. — D’r Broedem moß wörrem op et Füür jestalt weäde.
D’r Nohdösch jekoucht — et bejßte zwejjerleä — domet ouch jedder op sing Köüste könt. De Eädeppel jeschalt an et Jemös rengjemaat. Siiehr noch d’r Dösch jedeckt — jenou öm Zwölef es alles parat. Et sou jo jenge op et Eäße wade mösse — Lejßendlich es jo Modderdag!!!

Nun sönd se all komme!
Se hant Blomme än kleng Jeschenke metjebraat— de Modder freut sich wie ene Könik. — Dat wür doch jarnet nüedig jeweä, ich freu mich doch, wenn vür all zesame söjjnd.

De Modder brengt et Eäße op d’r Dösch — än — nodemm se satt sönd, rümmt se alles wörrem av. Let et Wasser för ze Spöile eän, de Mädcher froge: „Mutter sollen wir bei et Spülen helfen?” Öm Joddeswell — sätt de Modder, setzt üch hän, ühr sout et doch zeheäm jernütlich han!

Noh et Spöjle es dan ouch at Zitt för d’r Nommedeskaffie, dem sei] sich dan zesame met d’r Rodong jot schmaache losse.

De Enkelkenger weäde nun langsem onröjjhig. Se knatsche: „Oma — du has heute noch jarnicht mit uns jespielt!” — Da kommt Kenger, speäle vür noch jet „Mensch ärgere dich nicht”.

An d’r fröjjhe Ovend jöhnt se dan. “Wir wollen ja auch noch wat von d’r Abend haben — wir haben ja auch Muttertag!”.

De Modder let sich op dris niekste Stohl falle än satt: “Ene rechtig schönne Modderdag — seij sönd all komme! Än wie jot et hön beij de Modder jeschmaat hat!!!

D’r Dag vör Vadderdag
D’r Vadder kan sich reäste. Et es nüüss ze due Nüüss!!!

Vadderdag
Terek noh d’r Morjenskaffie — öm houver elef — frogt d’r Vadder, wo es ejjentlich minge Strühehot?
Heä löüft janz hektisch dörsch de Kösche, riißt sämtliche Dööre än Schublade op – ömdatt heä sich een de Kösche jo net esue jot uuskennt — bes heä alles zesame hat.

Een deä Momang deät at enge vör et Hiuus flööete!
Heä schnappt sich singe Kaste Bier! A loufens sätt heä noch a sing Frau: „reck mich ens d’r Schabau uus et Fenster”

Röft „Tschuß” — de Jonge wate at!” — än weäd d’r janze Daag net miieh jesiieh!

Des Ovvends spiie könt heä dan noh Heäm jeschwamelt. D’r Hot setzt scheäf op singe Kopp! D’r Bokseboem es voller Leähm — an de Jack es övverhoupt net iniieh doe, heä es nun een Herndsmaue!

Lallt noch: „Oes — wat ene schönne Vadderdag. Vür hant jesoufe bes zöm Ömfalle!”

Sprecht — än litt schnorkend op d’r Sofa!

Dat es d’r Ongerscheäd!!!

Merssi an Sibille Thomas-Schiffers für die Erlaubnis seinen Vortrag zu veröffentlichen!

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.