Archiv für den Monat: Mai 2014

Mutter / Modder (II)

Verfasst von Anita Volders.
Vorgetragen im Stauferkeller am 05.05.2014.

Onverjejßlich es ming Kengerzitt.
Wat litt se doch sue witt, sue witt.
Wenn de Mam dong met os beäne,
os vöör et Schloffejooeh noch seäne.
Entsenn mich an hör lejjv Jesech,
krigg ömmer noch ne Hazzensstech.

De Mam braht os d’r Hömmel noeh
hü froeg ich, woe es d’r Hömmel, woe?
Nue weäd ich ooet än minge Verstank
sätt, nöühm se mich wier ajjen Hank,
wanderet met mich dörch de Zitt op Eäde,
ich jlöüv, ich küüent e Kenk wörrem weäde.

Beänet, gauet andächtig ming Häng,
füehlt mich net luuter sue alleng,
een här Jesech küüent ich ouch leäse
e Zitat, womet se mich zereäht jeweäse:

“Et es bejster jät Schönns ze verlüse,
als wenn Du et nie hauts jehatt.”

Merssi an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!

Der Maikäfer / D’r Keäfeleng

Geschrieben von Hein Schiffers.
Vorgetragen im Stauferkeller am 05.05.2014.

D’r Mäi es jekomme met Jröngzüch än Blomme,
heä koem övver Naht,
dat Hau mi ene klenge Keäfeleng jesaat.

Heä soes ejene Jaade op e Blatt,
än wor an zälle op Keäefelengs Aat.

Dan floech heä futt, dat soech en Meäl,
die schnappet sich deä ärme Käel.

Si Leäve woer mer janz kott bemeäße,
sue weäde die Kleänge va die Jrueße freäße.

Sie leäve hau mer deä enge Seen,
als Fuur vör en Meäl, deä ärme klenge Keäfeleng.

An frochs du mich, wat dan d’r Seen va oser Leäve es,
sue kann ich mer sage: „ich weäß et net.”

Off sönd vür mer op en Welt, met al hör schönn Saache,
öm heij alles kapott ze maache?

Merssi an Hein Schiffers für die Erlaubnis seinen Vortrag zu veröffentlichen!

Der Unterschied zwischen Mutter- und Vatertag / D’r Ongerscheäd tösche Modder- än Vadderdag

Ein Gedicht über die kleinen und manchmal weniger feinen Unterschiede zwischen Mutter- und Vatertag. Geschrieben von Sibille Thomas-Schiffers.
Vorgetragen im Stauferkeller am 05.05.2014.

D’r Dag vör Modderdag
Terekt noh d’r Morjenskaffie — öm houver ach — fängt de Modder at aan ze övverlege: “wat sou ich för morje backe?”.
Ene Koch van et Bleäch met Rhabarber? Neä — dem hat d’r Jupp net jeär!
En Sahnetuuet wür ouch net schleäht, evver — dova esst et Jretche nüüß — Van weäge et Jestell!! Ich jlöiv ich back ene Rodong, dem kenne seij van Kenk aan. Än de Enkel hant jet för ze jrömmele.

Modderdag
De Modder freut sich!
Hüj komme se all — de Kenk än de Enkelcher.
Oes — nun maß ich mich zaue.
De Renkfleäschjzupp än d’r Koch sönd at feädig. — D’r Broedem moß wörrem op et Füür jestalt weäde.
D’r Nohdösch jekoucht — et bejßte zwejjerleä — domet ouch jedder op sing Köüste könt. De Eädeppel jeschalt an et Jemös rengjemaat. Siiehr noch d’r Dösch jedeckt — jenou öm Zwölef es alles parat. Et sou jo jenge op et Eäße wade mösse — Lejßendlich es jo Modderdag!!!

Nun sönd se all komme!
Se hant Blomme än kleng Jeschenke metjebraat— de Modder freut sich wie ene Könik. — Dat wür doch jarnet nüedig jeweä, ich freu mich doch, wenn vür all zesame söjjnd.

De Modder brengt et Eäße op d’r Dösch — än — nodemm se satt sönd, rümmt se alles wörrem av. Let et Wasser för ze Spöile eän, de Mädcher froge: „Mutter sollen wir bei et Spülen helfen?” Öm Joddeswell — sätt de Modder, setzt üch hän, ühr sout et doch zeheäm jernütlich han!

Noh et Spöjle es dan ouch at Zitt för d’r Nommedeskaffie, dem sei] sich dan zesame met d’r Rodong jot schmaache losse.

De Enkelkenger weäde nun langsem onröjjhig. Se knatsche: „Oma — du has heute noch jarnicht mit uns jespielt!” — Da kommt Kenger, speäle vür noch jet „Mensch ärgere dich nicht”.

An d’r fröjjhe Ovend jöhnt se dan. “Wir wollen ja auch noch wat von d’r Abend haben — wir haben ja auch Muttertag!”.

De Modder let sich op dris niekste Stohl falle än satt: “Ene rechtig schönne Modderdag — seij sönd all komme! Än wie jot et hön beij de Modder jeschmaat hat!!!

D’r Dag vör Vadderdag
D’r Vadder kan sich reäste. Et es nüüss ze due Nüüss!!!

Vadderdag
Terek noh d’r Morjenskaffie — öm houver elef — frogt d’r Vadder, wo es ejjentlich minge Strühehot?
Heä löüft janz hektisch dörsch de Kösche, riißt sämtliche Dööre än Schublade op – ömdatt heä sich een de Kösche jo net esue jot uuskennt — bes heä alles zesame hat.

Een deä Momang deät at enge vör et Hiuus flööete!
Heä schnappt sich singe Kaste Bier! A loufens sätt heä noch a sing Frau: „reck mich ens d’r Schabau uus et Fenster”

Röft „Tschuß” — de Jonge wate at!” — än weäd d’r janze Daag net miieh jesiieh!

Des Ovvends spiie könt heä dan noh Heäm jeschwamelt. D’r Hot setzt scheäf op singe Kopp! D’r Bokseboem es voller Leähm — an de Jack es övverhoupt net iniieh doe, heä es nun een Herndsmaue!

Lallt noch: „Oes — wat ene schönne Vadderdag. Vür hant jesoufe bes zöm Ömfalle!”

Sprecht — än litt schnorkend op d’r Sofa!

Dat es d’r Ongerscheäd!!!

Merssi an Sibille Thomas-Schiffers für die Erlaubnis seinen Vortrag zu veröffentlichen!

Das Frühjahr / Et Fröchjohr

Ein Gedicht über das Frühjahr.
Geschrieben von Hein Schiffers.
Vorgetragen im Stauferkeller am 05.05.2014.

D’r Lenz es jekomme Ich han hem jesiie,
heä koem us jen Eäfel d’r Hot noch vol Schniije.

Si Vadder d’r Wenkter, deä hat sich vermaat
än hat sich a jene Nordpol jeät schloffe jelaat.

D’r Lenz könt met Blomme e jedder Hank,
die streut heä nuun övver et janze Land.

Än ouch d’r Lousberch deä weät worrem jröng,
dat fenge die Öcher Päärchere esue schönn.

Seij jöhnd doe spatziire bes ejen Naaht,
d’r Mond kickt va bovve än hat stell jelaat.

Dat alles hat d’r Lenz met sing Blomme jemaaht.

Merssi an Hein Schiffers für die Erlaubnis seinen Vortrag zu veröffentlichen!

Mutter / Modder (I)

Ein Gedicht über das Wort Mutter.
Auf Hochdeutsch geschrieben von Kardinal Mindszenty.
Vorgetragen von Anita Volders im Stauferkeller am 05.05.2014.

De Modder es dat jrüeßte Wonger en Jeheijmnes.
Van de Menschheät de janze Selligheät,
van den Menschheit et janze Leäd
bibbelt en beävt en dat e Wooet: “Modder”!
Nie kann ene Mensch uusdröcke,
wat de Modder vöör höm es!
E heilig Wooet es et,
ene jeseände Nam, deä at op de Leppe es,
wo vür iesch lalle könne.
Dejjp va benne en et Hazz blivt deä Nam,
sue lang wie et Hazz schleät.
Hellig en jeseänt es deä Nam övver et Jraav eruus,
öm datt heä dr Aakönder än de Peäl,
van et Schönste op Eäde es,

“de Modderlejjvde”

Merssi an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!