Archiv für den Monat: Januar 2014

Die Zeit / De Zitt

Ein Gedicht über das Erleben des Mysteriums Zeit und darüber wie sie sich anfühlt.
Geschrieben von Hein Engelhardt.
Vorgetragen von Anita Volders im Stauferkeller am 13.01.2013.

Dr Mensch — jebore än jedöüft,
merkt Daag öm Daag: de Zitt, die löift,
se deät sich wie e Rennpeäd zaue
än denkt net draan, ens aazehaue.

Liesch es os dat noch alleleä,
met Meelichzäng — op os Kengerbeä,
denkt me — vletz noch op Modders Schueß:
och — wür ich doch mär endlich jrueß.

Met Jöhrcher mieh op dinge Röck,
merks du, datt jedder Ouebleck,
ouch wenn dich dat net ömmer schmaat.
di Leäve wier jät koter maht.

Als Aue denks du dann: verdöllt,
Zitt es ene Zog, deä nie ens hält,
än wat me ouch noch merke weäd:
du has en lang Verjangeheät.

”Heär”, froegt me dann än kickt jät kue,
„ich merk, Zitt jaloppiert esue,
vööl — schingt et — han ich nu net mieh,
sag mich ens iehrlich: moss dat siie?”

Sing Antwooet uus et evvig Let:
„Wat kratzt mich Zitt? — Ich bruuch se net
än komm mich oehne jot zereäht,
beij mich zällt mär de Evvigheät.”

Sue kick ich op mi Stonndejlaas.
Dr Sank, deä rönnt — än ich stell faaß,
wenn me die Kööencher jöcke sitt:
Zitt löift än löift än hat jeng Zitt.

Merci an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!

Mole-wolfrhine-kunstaktion-das-arche-noah-projekt

Neujahr / Nöijohr

Ein Gedicht zum Neujahr und über die Zeit. Geschrieben von This Kluck.
Vorgetragen von Anita Volders im Stauferkeller am 13.01.2014.

At wier sönd vür Jährche quitt.
Wat sich die Johre zaue!
De Keäz verbrennt, et pillt de Zitt,
uus Jonge weäde Aue.

Wat van die Zitt weäd feädig braht,
let sich an os bewise:
se maacht uus krolle Hor en Plaat,
uus schwazze Hore jrise.

De Zäng, die weäde fuul än schleäht,
bau kann me net mich köie.
Weä noe der Zankziruepes jeäht,
deä kritt da noch ens nöie.

Voll Rönzele sitt si Jesech
bau ouch et nettste Pöppche.
De flöckste Flöckmösche kritt de Jech
än ajjen Nas e Dröppche.

Mä, jeäht et os ouch an et Leär,
et sail os net verdresse.
Vür hant dröm doch et Leäve jeär
än wellen et net messe.

Lott os dann ouch, met Plaat of Hor,
net kümme än net bromme!
Brengs du de Welt der Fred, möi Johr,
dann besde os wellkomme.

Merci an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!

Mole-wolfrhine-kunstaktion-das-arche-noah-projekt

Ich wünsche allen Besuchern ein frohes neues Jahr 2014!