Archiv für den Monat: Mai 2013

Was tun im Notfall? / Wat duue beij ene Nuetfall?

http://www.europe-direct-stuttgart.de/112-material.htm

Die Notrufnummer 112 gilt seit einiger Zeit europaweit. Das Informationszentrum EUROPE DIRECT Stuttgart hat eine kleine Broschüre zu diesem Thema herausgebracht. 

Das Besondere ist, dass es eine Ausgabe auf Öcher Platt gibt, welche ich euch nicht vorenthalten wollte: http://www.europe-direct-stuttgart.de/112-Infos/112-Flyer-aaoe.pdf

Zum Vergleich auf Hochdeutsch: http://www.europe-direct-stuttgart.de/112-Infos/112-Flyer-de.pdf

Notfall Fotograf Nuernberg (RaBoe)

Bild von Ra Boe CC-BY-SA-3.0

Brief aus China

Vorgetragen von Anita Volders im Stauferkeller am 06.05.2013.

Hier eine kleine Einleitung zu dem Brief aus China:

Der Brief erzählt von einer Staatsaffäre. Die wichtigste Rolle, ist die vom chinesischen General Lǐ Hóngzhāng. Außerdem wird Gustav Dieterich aus Jülich kurz darin genannt. Er war höchster Oberzollbeamte in China. Die Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten.

Verfasst von Josef Beaujean im Jahre 1895.

Leive Etieng!

In Prang la plum à la meng,
dat heäscht en Oche, de Fehr ejjen Häng.
Weil et nu at e Johr off zeng,
dat ich va Oche futt en jeng,
än ben nu heij e China janz alleng.

Zwor trof ich läjß dr Lemeng,
deä fröjer met dr Zirkus jeng,
ävvel deä Keähl wor mich völ ze jemeng,
ich läjß em stooehn woe heä steng än jeng.

Du wöß nun secher jeär, minge leive Etieng,
wie et mich alleng heij e China jeng.

Seit deä Momang,
ben ich wörklich bang,
seit se dr Li Hung-Tschang
doege et jeäl Jäcksje uus direktemang.

Dat koem dörch dir Keiser si Modder,
die au Zang,
die fleddije Labang,
die hau dr Li Hung-Tschang op Muck at Jott weäß wie lang.

Die Au heäscht Damazu,
es en Schwester van dr Nanking-Pu,
hat e Jesech wie ene Uhu,
es schwazz wie ene Zulu,
än böekt wie enge Kakadu.

Die Au hat e Verhältness met dr Prenz Schükong,
uus Honkong,
dat es va dr Keiser si Vasser, si Brur ene Jong,
met en jefährliche Zong,
wie de Karehong,
än weil deä at lang net mieh e jesong Schong jong,
wat sing Platsch an dr Hoff aajong,
sörjet die Au, die dr Prenz Rong bei dr Keiser höre Jong,
de Stang stong,
bes et jelong,
dat et Komplott jeäje dr Li Hung-Tschang stattfong.

Die Au,
die Kazau,
die fleddige Rabau,
die hau nu jau die Feär van dr Pfau,
die dr Li Hung-Tschang ajjene Hot hau.

Dat maachet dr Li Hung-Tschang vööl Ping,
heä schreäv drömm an den Detering e Peking:
Weäß de, enge van die rechtije Kning,
deä en Oche luuter met e Karling va Ebeling,
noehjene Knepp jing;

Ich jlöev deä Detering köönt schließlich e Peking
noch oppen Vingeling.
Du salls nu wahl denke, zappermei,
hürt de net op met all deä Behei
va Kreggsjeschrei än Wei-Hai-Wei en angere Pomei.

Wie jeäht et noch e Oche?
Met dr Jupp än dr Schang,
än dr Dortang än dr Salmang,
än dr Schang va Strang,
än et Sann va Lang,
än et Hann va Leblang,
es dr Roetskeller noch öm Jang,
es opene Jrav noch alles voll Dreck än Mascherang?
Sönd de Stadtröet noch för dr Börjermeäster bang?
Schriv mich ens övver deä janze Rattaplang.

Jröß mich all die Familiens,
de ding,
än de ming,
än et Sting,
än et Fing,
än et Tring de sing,
än dr Colleng
an dr Fonteng,
dr Severeng
än dr Charles Lanteng,
dr Neuschang,
dr Jrußschang,
dr Boschang
än dr Queringschang

van dinge Frönd
Schang Grandschang
us Hanypang bei Pinyang
ajjene Janksekiang.

LiHungTschang

1896 Schloss Friedrichruh – Otto von Bismarck und Li Hongzhang
Bild von Togodumnus [CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0]

Merci an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!