Archiv der Kategorie: Vortrag

Mutter / Modder (II)

Verfasst von Anita Volders.
Vorgetragen im Stauferkeller am 05.05.2014.

Onverjejßlich es ming Kengerzitt.
Wat litt se doch sue witt, sue witt.
Wenn de Mam dong met os beäne,
os vöör et Schloffejooeh noch seäne.
Entsenn mich an hör lejjv Jesech,
krigg ömmer noch ne Hazzensstech.

De Mam braht os d’r Hömmel noeh
hü froeg ich, woe es d’r Hömmel, woe?
Nue weäd ich ooet än minge Verstank
sätt, nöühm se mich wier ajjen Hank,
wanderet met mich dörch de Zitt op Eäde,
ich jlöüv, ich küüent e Kenk wörrem weäde.

Beänet, gauet andächtig ming Häng,
füehlt mich net luuter sue alleng,
een här Jesech küüent ich ouch leäse
e Zitat, womet se mich zereäht jeweäse:

“Et es bejster jät Schönns ze verlüse,
als wenn Du et nie hauts jehatt.”

Merssi an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!

Der Maikäfer / D’r Keäfeleng

Geschrieben von Hein Schiffers.
Vorgetragen im Stauferkeller am 05.05.2014.

D’r Mäi es jekomme met Jröngzüch än Blomme,
heä koem övver Naht,
dat Hau mi ene klenge Keäfeleng jesaat.

Heä soes ejene Jaade op e Blatt,
än wor an zälle op Keäefelengs Aat.

Dan floech heä futt, dat soech en Meäl,
die schnappet sich deä ärme Käel.

Si Leäve woer mer janz kott bemeäße,
sue weäde die Kleänge va die Jrueße freäße.

Sie leäve hau mer deä enge Seen,
als Fuur vör en Meäl, deä ärme klenge Keäfeleng.

An frochs du mich, wat dan d’r Seen va oser Leäve es,
sue kann ich mer sage: „ich weäß et net.”

Off sönd vür mer op en Welt, met al hör schönn Saache,
öm heij alles kapott ze maache?

Merssi an Hein Schiffers für die Erlaubnis seinen Vortrag zu veröffentlichen!

Der Unterschied zwischen Mutter- und Vatertag / D’r Ongerscheäd tösche Modder- än Vadderdag

Ein Gedicht über die kleinen und manchmal weniger feinen Unterschiede zwischen Mutter- und Vatertag. Geschrieben von Sibille Thomas-Schiffers.
Vorgetragen im Stauferkeller am 05.05.2014.

D’r Dag vör Modderdag
Terekt noh d’r Morjenskaffie — öm houver ach — fängt de Modder at aan ze övverlege: “wat sou ich för morje backe?”.
Ene Koch van et Bleäch met Rhabarber? Neä — dem hat d’r Jupp net jeär!
En Sahnetuuet wür ouch net schleäht, evver — dova esst et Jretche nüüß — Van weäge et Jestell!! Ich jlöiv ich back ene Rodong, dem kenne seij van Kenk aan. Än de Enkel hant jet för ze jrömmele.

Modderdag
De Modder freut sich!
Hüj komme se all — de Kenk än de Enkelcher.
Oes — nun maß ich mich zaue.
De Renkfleäschjzupp än d’r Koch sönd at feädig. — D’r Broedem moß wörrem op et Füür jestalt weäde.
D’r Nohdösch jekoucht — et bejßte zwejjerleä — domet ouch jedder op sing Köüste könt. De Eädeppel jeschalt an et Jemös rengjemaat. Siiehr noch d’r Dösch jedeckt — jenou öm Zwölef es alles parat. Et sou jo jenge op et Eäße wade mösse — Lejßendlich es jo Modderdag!!!

Nun sönd se all komme!
Se hant Blomme än kleng Jeschenke metjebraat— de Modder freut sich wie ene Könik. — Dat wür doch jarnet nüedig jeweä, ich freu mich doch, wenn vür all zesame söjjnd.

De Modder brengt et Eäße op d’r Dösch — än — nodemm se satt sönd, rümmt se alles wörrem av. Let et Wasser för ze Spöile eän, de Mädcher froge: „Mutter sollen wir bei et Spülen helfen?” Öm Joddeswell — sätt de Modder, setzt üch hän, ühr sout et doch zeheäm jernütlich han!

Noh et Spöjle es dan ouch at Zitt för d’r Nommedeskaffie, dem sei] sich dan zesame met d’r Rodong jot schmaache losse.

De Enkelkenger weäde nun langsem onröjjhig. Se knatsche: „Oma — du has heute noch jarnicht mit uns jespielt!” — Da kommt Kenger, speäle vür noch jet „Mensch ärgere dich nicht”.

An d’r fröjjhe Ovend jöhnt se dan. “Wir wollen ja auch noch wat von d’r Abend haben — wir haben ja auch Muttertag!”.

De Modder let sich op dris niekste Stohl falle än satt: “Ene rechtig schönne Modderdag — seij sönd all komme! Än wie jot et hön beij de Modder jeschmaat hat!!!

D’r Dag vör Vadderdag
D’r Vadder kan sich reäste. Et es nüüss ze due Nüüss!!!

Vadderdag
Terek noh d’r Morjenskaffie — öm houver elef — frogt d’r Vadder, wo es ejjentlich minge Strühehot?
Heä löüft janz hektisch dörsch de Kösche, riißt sämtliche Dööre än Schublade op – ömdatt heä sich een de Kösche jo net esue jot uuskennt — bes heä alles zesame hat.

Een deä Momang deät at enge vör et Hiuus flööete!
Heä schnappt sich singe Kaste Bier! A loufens sätt heä noch a sing Frau: „reck mich ens d’r Schabau uus et Fenster”

Röft „Tschuß” — de Jonge wate at!” — än weäd d’r janze Daag net miieh jesiieh!

Des Ovvends spiie könt heä dan noh Heäm jeschwamelt. D’r Hot setzt scheäf op singe Kopp! D’r Bokseboem es voller Leähm — an de Jack es övverhoupt net iniieh doe, heä es nun een Herndsmaue!

Lallt noch: „Oes — wat ene schönne Vadderdag. Vür hant jesoufe bes zöm Ömfalle!”

Sprecht — än litt schnorkend op d’r Sofa!

Dat es d’r Ongerscheäd!!!

Merssi an Sibille Thomas-Schiffers für die Erlaubnis seinen Vortrag zu veröffentlichen!

Das Frühjahr / Et Fröchjohr

Ein Gedicht über das Frühjahr.
Geschrieben von Hein Schiffers.
Vorgetragen im Stauferkeller am 05.05.2014.

D’r Lenz es jekomme Ich han hem jesiie,
heä koem us jen Eäfel d’r Hot noch vol Schniije.

Si Vadder d’r Wenkter, deä hat sich vermaat
än hat sich a jene Nordpol jeät schloffe jelaat.

D’r Lenz könt met Blomme e jedder Hank,
die streut heä nuun övver et janze Land.

Än ouch d’r Lousberch deä weät worrem jröng,
dat fenge die Öcher Päärchere esue schönn.

Seij jöhnd doe spatziire bes ejen Naaht,
d’r Mond kickt va bovve än hat stell jelaat.

Dat alles hat d’r Lenz met sing Blomme jemaaht.

Merssi an Hein Schiffers für die Erlaubnis seinen Vortrag zu veröffentlichen!

Mutter / Modder (I)

Ein Gedicht über das Wort Mutter.
Auf Hochdeutsch geschrieben von Kardinal Mindszenty.
Vorgetragen von Anita Volders im Stauferkeller am 05.05.2014.

De Modder es dat jrüeßte Wonger en Jeheijmnes.
Van de Menschheät de janze Selligheät,
van den Menschheit et janze Leäd
bibbelt en beävt en dat e Wooet: “Modder”!
Nie kann ene Mensch uusdröcke,
wat de Modder vöör höm es!
E heilig Wooet es et,
ene jeseände Nam, deä at op de Leppe es,
wo vür iesch lalle könne.
Dejjp va benne en et Hazz blivt deä Nam,
sue lang wie et Hazz schleät.
Hellig en jeseänt es deä Nam övver et Jraav eruus,
öm datt heä dr Aakönder än de Peäl,
van et Schönste op Eäde es,

“de Modderlejjvde”

Merssi an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!

Die Zeit / De Zitt

Ein Gedicht über das Erleben des Mysteriums Zeit und darüber wie sie sich anfühlt.
Geschrieben von Hein Engelhardt.
Vorgetragen von Anita Volders im Stauferkeller am 13.01.2013.

Dr Mensch — jebore än jedöüft,
merkt Daag öm Daag: de Zitt, die löift,
se deät sich wie e Rennpeäd zaue
än denkt net draan, ens aazehaue.

Liesch es os dat noch alleleä,
met Meelichzäng — op os Kengerbeä,
denkt me — vletz noch op Modders Schueß:
och — wür ich doch mär endlich jrueß.

Met Jöhrcher mieh op dinge Röck,
merks du, datt jedder Ouebleck,
ouch wenn dich dat net ömmer schmaat.
di Leäve wier jät koter maht.

Als Aue denks du dann: verdöllt,
Zitt es ene Zog, deä nie ens hält,
än wat me ouch noch merke weäd:
du has en lang Verjangeheät.

”Heär”, froegt me dann än kickt jät kue,
„ich merk, Zitt jaloppiert esue,
vööl — schingt et — han ich nu net mieh,
sag mich ens iehrlich: moss dat siie?”

Sing Antwooet uus et evvig Let:
„Wat kratzt mich Zitt? — Ich bruuch se net
än komm mich oehne jot zereäht,
beij mich zällt mär de Evvigheät.”

Sue kick ich op mi Stonndejlaas.
Dr Sank, deä rönnt — än ich stell faaß,
wenn me die Kööencher jöcke sitt:
Zitt löift än löift än hat jeng Zitt.

Merci an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!

Mole-wolfrhine-kunstaktion-das-arche-noah-projekt

Neujahr / Nöijohr

Ein Gedicht zum Neujahr und über die Zeit. Geschrieben von This Kluck.
Vorgetragen von Anita Volders im Stauferkeller am 13.01.2014.

At wier sönd vür Jährche quitt.
Wat sich die Johre zaue!
De Keäz verbrennt, et pillt de Zitt,
uus Jonge weäde Aue.

Wat van die Zitt weäd feädig braht,
let sich an os bewise:
se maacht uus krolle Hor en Plaat,
uus schwazze Hore jrise.

De Zäng, die weäde fuul än schleäht,
bau kann me net mich köie.
Weä noe der Zankziruepes jeäht,
deä kritt da noch ens nöie.

Voll Rönzele sitt si Jesech
bau ouch et nettste Pöppche.
De flöckste Flöckmösche kritt de Jech
än ajjen Nas e Dröppche.

Mä, jeäht et os ouch an et Leär,
et sail os net verdresse.
Vür hant dröm doch et Leäve jeär
än wellen et net messe.

Lott os dann ouch, met Plaat of Hor,
net kümme än net bromme!
Brengs du de Welt der Fred, möi Johr,
dann besde os wellkomme.

Merci an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!

Mole-wolfrhine-kunstaktion-das-arche-noah-projekt

Ich wünsche allen Besuchern ein frohes neues Jahr 2014!

Schiff ahoi! / Scheff ahoi!

Ein Gedicht über die Arche Noah und darüber wie sich das biblische Ereignis abgespielt haben könnte. Geschrieben von Hein Engelhardt.
Vorgetragen von Gertrude Bartz im Stauferkeller am 04.11.2013.

Et reänet at de janze Naht,
d’r Wenk wor an et fäje,
de Arche Noah stong parat,
öm endlich avzeläje.

D’r Bas stong bovve open Bröck
met Blejstef än Papiere.
Mer soech höm aa,
heä hau es deck
beij dat Jekroes va Diere.

Heä reift: »Mär zwej va jedder Zooet,
sue, wi wer üch versprouche,
än maht schönn vööraa – ich krigg kooetm,
ben naaß bes open Knouche.«

»An iehr ühr op ming Arche kommt:
Schong vajjen Föss, sue bett ich«,
hat heä e singe Baat jebrommt,
»ühr maht söns alles fleddig.«

Die Diere doeche, wi heä saat:
iehr se dat Scheff betroene,
hant se hön Schong op Sijj jelaat,
sue, wi heä hön jeroene.

Än alles stong doe, naaß än möjj,
jong Schrett öm Schrett noeh vööre,
de Lüeve, Honnder, Ente, Köüh,
de Affde än de Beäre.

Et koeme nu at ömmer mieh,
mer muuet sich lang jedölde,
en Jeäß, e Ferke än e Rieh,
die fonge aa ze schelde.

»Verdölit, vür sönd es nu bau leäd,
wat es dat för ene Lade?
Zaut üch, domet et vööraa jeäht,
vür hant et satt met wade.«

Ene Adeler, huech ejjen Luuet,
wou sich e Loev verdenge.
Heä floeg noeh vööre än versuueht,
ene Jronk doför ze fenge.

Heä koem jät spieder wier zeröck
än fladderet wi ene Welde,
mer soech at op d’r ieschte Bleck:
Heä hau nüüß Jots ze melde.

»De, Tausendfüßler sönd jrad draa« ,
reijjf heä, »Ich wor ens lure,
die dönt sich jrad de Schlubbe aa,
dat kann noch Stonnde dure.«

Merci an Gertrude Bartz für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!

Mole-wolfrhine-kunstaktion-das-arche-noah-projekt

Die Heinzelmännchen / De Henzemännchere

Ein Gedicht über die fleißigen Heinzelmännchen, die nach einer halben Ewigkeit auch noch einmal unser Oche besuchen kommen. Geschrieben von Will Hermanns.
Vorgetragen von Gertrude Bartz im Stauferkeller am 04.11.2013.

De Zitt verflutt doch wie ene Storm!
Et sönd bau dusend Johre,
datt heij een Ochen ajjen Worm
de Henzemännehere wore.
Die koeme stellchens ejjen Naht;
än wat net feädig wor jemaht,
dat maachete seij selver.

Der Schuster bruuchet jedder Schong
mär houv aplaatsch ze maache,
än op der niekste Morje fong
heä feädig all sing Saache,
jelappt, jepappt än avjeschrappt;
än kreäg heä dann der Luehn berappt,
da kuuent deä Aue laache.

Sue Jong et met der Wiiet, der Schmedd
än met der Zokerbäcker.
Die Männchere bruuchete jeä Let,
än alles wooed doch lecker:
Mär dat alleng war uusjemaht:
Datt jengen Öcher ejjen Naht
dorf lustere än lure.

Nu wor ene fulle Schnider heij,
dem döcks se beijjestange
met Niehnerejj an Fleckerejj.
Deä hau e jrueß Verlange.
Heä saat sing Frau: “Mä Krüzz än Steär!
Ich süech ens för mi Leäve jeär
de Henzemännchere werke!”

Sing Frau, die roenet: “Döüch et net!
Dat könne seij net lijje!
Vür könne sue e Freud än Fred
mänch Werk jedooe noch krijje!” –
Der Mann saat drop: “Schwigg, dattsde schweäß!
Froeg ich dich luuter, watsde deäß
Nun jooehn ich jrad ens lure!”-

Än wie Klock Zwellef der leijste Tuen
wor van et Mönster komme,
daht heä: “Nun wel ich ävvel duuen,
wat ich mich vörjenomme!”
De Zitt, die wooed em at ze lank.
Jau taastet heä sich dörchjene Jank
bes ajjen Werkstatt henge.

Faaß ajje Schlösselslouch et Og,
joev heä sich an et lure.
De Männchere wore jrad e Doch
an’t schnijje, feäme, fure.
Du keäkt e Stemmche dörchjen Huus:
“Bloes doch ens doe dat Lämpche uus!”-
“Ujömmich!” scheijjt der Schnider.

“Miin Og es futt! Uwieh! Uwieh!”
Heä joev sich an et roese.
Mär all dat Schelde holp nüüß mieh:
Et Og wor uusjebloese! –
Dat wor de alderleijste Kiehr.
De Männchere koeme net mich wier.
Vür mösse selver werke.

Merci an Gertrude Bartz für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!

Heinzelmännchenbrunnen - Detail 5 (4082-84)

Unsere Sprache / Os Sproech

Ein Gedicht über das Öcher Platt selbst. Geschrieben von Jupp Frohn.
Vorgetragen von Anita Volders im Stauferkeller am 07.10.2013.

Frönd, denk doch net, os Öcher Platt
wür mär för Spaß ze maache,
för jecke Tüen us Land än Stadt,
wür nüs för eänsche Saache.

Frönd, denk, doch net, jebeld wür hü,
op Huechdütsch mär ze kalle,
än Platt, dat wür mär för die Lü,
die op der Kopp jefalle.

Äls wür os Plattdütsch net sue zaat
en Uusdrock än en’t Klenge,
äls hei et net de reäte Aat,
et Hüechste ze besenge.

Os Sproech, die es onendlich riich
met hör labendig Weäse,
es ene Schatz, döm jenge jliich!
Wat Meäst’re hant beweäse.

Ich freu mich ömmer jeddesmoel,
kann ich doruus jät hevve,
wenn ich dovaan jät Nöits mich hoel
än kann dat wijjer jevve.

För datt ich frueh dat zeije kann,
well jeär ich draan mich setze,
bes ich ouch Dich jewonne han
os Öcherdütsch ze schätze.

Merci an Anita Volders für die Erlaubnis ihren Vortrag zu veröffentlichen!